Статут закладу

 

Статут

Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату

Херсонської міської ради

Схвалено

Загальними зборами трудового колективу Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради

протокол №26 від «26» вересня 2013 р.

Херсон

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Херсонський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Херсонської міської ради (далі – Комбінат) – навчально-виховний комплекс, що був створений на виконання Постанови 59 п.5-58/0 бюро Херсонського міського комітету Комуністичної партії України та виконавчого комітету міської Ради народних депутатів від 24 січня 1978 року, Постанови № 64/28 бюро Дніпровського районного комітету Комуністичної партії України та виконавчого комітету районної ради народних депутатів від 03 березня 1978 року та розпорядження виконавчого комітету Херсонської міської ради народних депутатів від 16 лютого 1993 року № 69-р, який задовольняє потреби громадян, держави і суспільства у поглиблені базової трудової підготовки школярів 8-11 класів, та забезпечує реалізацію потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації.
 2. Комбінат створений відповідно до соціально-економічних потреб і має необхідну матеріально-технічну, методичну бази, педагогічні кадри. Комбінат є центром трудової підготовки учнів загальноосвітніх шкіл і може охоплювати різними формами навчання, трудової діяльності не тільки школярів, але й незайняту частину населення.
 3. Засновником Комбінату є територіальна громада Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню комбінату, його матеріально-технічному забезпеченню.
 4. Комбінат є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в банках, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами. Комбінат здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про освіту», «Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», іншими чинними нормативно-правовими актами  та власного Статуту.
 5. Місце знаходження: 73002, м. Херсон, вул. Старостіна, 55.
 6. Комбінат набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації.

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Головна мета Комбінату – забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у профільній, профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці.
 2. Для досягнення цієї мети Комбінат має право:
 • мати свої базові підприємства (організації), відносини з якими регулюються на основі договорів;
 • створювати робочі місця для молоді в реальних умовах ринкових відношень, заснованих на різних формах власності;
 • створювати структурні підрозділи;
 • організовувати курси, гуртки, клуби, факультативи, екскурсії, секції тощо;
 • формувати штатний розпис;
 • встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;
 • застосовувати гнучкий режим праці;
 • надавати освітні послуги, пов’язані з одержанням професійної освіти;
 • надавати освітні послуги учням основної та старшої школи з профільного навчання.
 1. Навчально-методичне та кадрове забезпечення здійснюється Комбінатом самостійно. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки здійснюється Комбінатом самостійно або за його замовленням Комунальним вищим навчальним закладом «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
 2. Медичне обслуговування учнів забезпечується місцевими органами державної виконавчої влади і здійснюється відповідними закладами Міністерства охорони здоров’я України, відомчими медичними закладами.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У КОМБІНАТІ

 1. Організація трудової підготовки учнів у Комбінаті здійснюється згідно навчального плану, який складається комбінатом на основі базових навчальних планів, розроблених Міністерством освіти і науки України. Навчальний план комбінату затверджує його Рада.
 2. Направлення учнів шкіл до Комбінату та їх зарахування проводиться на підставі заяв учнів та письмової згоди батьків учнів з урахуванням профвідбору, який здійснюється профорієнтаційною службою комбінату та психологічними службами шкіл.
 3. Школи, які направляють учнів у Комбінат для трудової підготовки, передають Комбінату педагогічне навантаження з трудового навчання (технології), курсів за вибором, факультативів, гуртків тощо, у обсязі якого забезпечується якісне оволодіння учнями обраним напрямком діяльності.
 4. Мережу і наповнюваність навчальних груп визначає Комбінат на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення, можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги.
 5. Навчання учнів може здійснюватися в кабінетах, навчально-виробничих майстернях, лабораторіях Комбінату та на основі відповідних договорів у виробничих майстернях інших навчальних закладів Міністерства освіти та науки України, навчальних господарствах, цехах підприємств, на будівельних майданчиках, полях, фермах тощо.
 6. Виробнича практика учнів проводиться на підприємствах, в установах, організаціях міста та області.
 7. У позанавчальний час Комбінат може організовувати роботу учнів з технічної творчості, сільськогосподарського дослідництва, раціоналізаторства, підприємництва, міжшкільних факультативів, екскурсійну роботу.
 8. Навчання незайнятого населення Комбінат може здійснювати спільно з місцевими центрами зайнятості, за договорами з підприємствами, а також Комбінат має право надавати додаткові освітні послуги відповідно до чинного законодавства.
 9. Випускникам, які закінчили повний курс навчання надається право складати екзамен на присвоєння кваліфікації, розряду, з видачею відповідного документа, встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.

IV. КОМБІНАТ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ

 1. Комбінат здійснює координацію профорієнтаційної і методичної роботи з трудового виховання і навчання у загальноосвітніх школах, є центром трудової підготовки старшокласників у місті, надає школам допомогу в організації трудової підготовки учнів, здійснює відбір учнів до Комбінату.
 2. Адміністрація шкіл бере участь у комплектуванні навчальних груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями занять у комбінаті, їх успішністю, поведінкою. Педагогічні колективи шкіл і Комбінату забезпечують наступність у профорієнтаційній роботі, навчально-виховному процесі.
 3. Школи і Комбінат узгоджують спільну роботу, розклад занять, навчальне навантаження.

V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО, ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ, УПРАВЛІННЯ КОМБІНАТОМ

 1. Учасниками навчально-виховного процесу є:
 • учні;
 • керівник;
 • педагогічні працівники;
 • інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;
 • батьки (особи, які їх замінюють);
 • представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів та інші, які беруть участь у роботі комбінату.
 1. Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права й обов’язки визначено законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.
 2. Управління комбінатом у системі освіти здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.
 3. Безпосереднє управління комбінатом здійснює його директор.
 4. Вищим органом громадського самоврядування в комбінаті є загальні збори колективу. Делегати зборів з правом вирішального голосу обираються від таких категорій:
 • працівників комбінату – зборами трудового колективу;
 • учнів комбінату – зборами навчальних груп;
 • батьків – батьківськими зборами навчальних груп.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів, термін повноважень делегатів складає два роки. Загальні збори правомочні якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік. Право їх скликати мають голова ради комбінату; учасники зборів, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості; директор комбінату; засновник.

Загальні збори:

 • обирають раду комбінату, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради комбінату про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;
 • розглядають найважливіші питання діяльності комбінату;
 • приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради комбінату.
 1. У період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є Рада комбінату, до якої обираються пропорційно представники від працівників комбінату, учнів, батьків загальними зборами відкритими або таємним голосуванням. Рада комбінату скликається її головою, засновником, а також членами, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директор комбінату. Засідання Ради є правомочним, якщо у ньому не менше двох третин її членів. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів.
 2. Рада комбінату:
 • організовує виконання рішень загальних зборів, затверджує план та режим роботи Комбінату;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення трудової підготовки учнів;
 • контролює витрачання бюджетних асигнувань.

Можна встановлювати й інші повноваження Ради, що не суперечать чинному законодавству.

 1. У Комбінаті створюється педагогічна рада, що об’єднує всіх педагогічних працівників Комбінату. Її головою є директор Комбінату.
 2. Педагогічна рада:
 • розглядає основні питання навчально-виховної та виробничої діяльності Комбінату;
 • здійснює вибір варіантів навчальних програм та підручників;
 • організовує підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду тощо.
 1. Керівництво Комбінатом здійснює його директор, який призначається і звільняється управлінням освіти Херсонської міської ради із дотриманням чинного законодавства згідно ч.2, ст.24 Закону України «Про загальну середню освіту».
 2. Директор Комбінату:
 • забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені Комбінату;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Комбінату, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного, виробничого процесу;
 • затверджує мережу класів;
 • організовує трудову підготовку учнів, здійснює контроль за її ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, дотримання вимог охорони дитинства і праці;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників Комбінату;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку, застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами виконавчої влади.
 1. Педагогічним працівником повинна  бути  особа  з  високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює  педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я  якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах  системи  загальної середньої освіти.

Вчителі Комбінату здійснюють навчання і виховання учнів, забезпечують належний рівень їх трудової підготовки, охорону праці дітей, проводять профорієнтаційну, позакласну роботу, беруть участь у підготовці обладнання для проведення навчально-виховного процесу.

 1. Майстри виробничого навчання відповідають за якість практичної трудової підготовки учнів, створення умов для їх навчально-виробничої діяльності, виконання учнями вимог охорони праці на робочих місцях. У навчальне навантаження майстра входять години та проведення практичних занять, виробничої практики учнів. У межах робочого часу майстер виконує навчальне навантаження, готує до занять матеріально-технічну базу навчально-виховного процесу в закріпленій за ним майстерні (цеху, лабораторіях тощо), бере участь у проведенні гурткової, профорієнтаційної, виховної роботи.

 

 1. Педагогічні працівники мають право на: захист професійної честі, гідності; вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; індивідуальну педагогічну діяльність; участь у громадському самоврядуванні; користування подовженою оплачуваною відпусткою; підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання.
 2. Педагогічні працівники зобов’язані: постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру; забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових вимог до змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей учнів; настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей; виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни; готувати учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня – захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

VI. МАЙНО КОМБІНАТУ

 1. Майно Комбінату становлять основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Комбінату.
 2. Майно Комбінату є власністю територіальної громади міста і закріплюється за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
 3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Комбінату можуть проводитися лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Комбінату внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 4. Комбінат відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

VII. Фінансово-господарська діяльність

 1. Фінансово-господарська діяльність Комбінату здійснюється на основі його кошторису. Джерелами формування кошторису Комбінату є:
 • кошти відповідних бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів;
 • плата за надання додаткових освітніх послуг;
 • кошти, одержані за підготовку кадрів, відповідно до укладених договорів;
 • добровільні грошові внески і матеріальні цінності, передані підприємствами, установами, організаціями, а також окремими громадянами;
 • інші доходи, що не заборонені чинним законодавством.
 1. Кошти Комбінату можуть зберігатися на його рахунках в установах банків і знаходяться у повному розпорядженні Комбінату.
 2. Порядок ведення бухгалтерського обліку в Комбінаті визначається «Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.
 3. Звітність Комбінату визначається вимогами державної статистики.
 4. Діловодство Комбінату організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти і науки України порядку.

VIIІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

 1. Комбінат має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами як на території України, так ї за її межами.
 2. Комбінат, за наявності матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому порядку спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

IХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМБІНАТУ

 1. Контроль за дотриманням Комбінатом державних стандартів освіти здійснюється відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади .
 2. Контроль за діяльністю Комбінату проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником Комбінату відповідно до чинного законодавства.

Х. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ КОМБІНАТУ

 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Комбінату приймає засновник.
 2. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету , якщо інше непередбачено законом , що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
 3. Реорганізація або ліквідація Комбінату здійснюється згідно з чинним законодавством.
 4. Якщо Комбінат реорганізовується чи ліквідується, учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання за обраним профілем, а працівникам, які звільняються або переводяться на інше місце роботи, гарантовано дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити коментар